Groei-in-je-werk-logo
Groei-in-je-werk-logo
Ja, Ik wil lid worden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Groei in je Werk!: de onderneming Groei in je Werk!, gevestigd te Borneostraat 51 1335 JP Almere, geregistreerd onder KvK-nummer: 72792698;
 2. Bijscholing: deelname aan of opdracht tot het houden van begeleiding,(bij)scholingen, trainingen, masterclasses, leergangen, aanbieden van online programma’s of andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin van het woord.
 3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan bijscholing  georganiseerd door Groei in je Werk! of lid is van het netwerk van Groei in je Werk!
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Groei in je Werk! opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Groei in je Werk!
 2. (Bij)scholing wordt door Groei in je Werk! aangeboden onder de naam Groei in je Werk!.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die schriftelijk of digitaal zijn bevestigd door Groei in je Werk!.

Artikel 2: Privacy

 1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever/deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Zie hiervoor ook de opgestelde privacyverklaring van Groei in je Werk!.

Beleid en omgang met gegevens

 • Wanneer een zorgverlener lid wordt, aanmeldt voor een (bij)scholing of een online programma koopt van Groei in je Werk! wordt haar/hem gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan adres en telefoonnummer, maar ook BSN, geboortedatum, etc. Wij hebben deze gegevens nodig om verschillende redenen, waaronder: facturatie, (leden) administratie en kwaliteitscontrole.
 • Volgens de huidige privacywetgeving (AVG) zijn wij verplicht om zeer discreet met deze gegevens om te gaan. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens nooit zonder toestemming aan derden.
 • Alle leden hebben een profiel op de website. Het profiel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor leden van Groei in je Werk! Op het profiel worden persoonlijke gegevens weergeven. Mocht je toegang hebben tot de online omgeving van de online programma’s, ook dan krijg je een eigen profiel in de online academie van Groei in je Werk! Dit profiel is alleen voor jou toegankelijk en niet zichtbaar voor derden.
 • Deze gegevens zijn op verschillende manieren beveiligd. Ten eerste met een inlogcode en wachtwoord, welke per lid verschillend zijn. Tot slot is de gehele website beveiligd middels een SSL (Secure Sockets Layer). Deze standaard beveiligingsmethoden voorkomen dat hackers de website kunnen binnendringen, en de gegevens kunnen stelen.
 • Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en veilig houden, kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Artikel 3: Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij Groei in je Werk! of haar licentiegevers. Het is de opdrachtgever/deelnemer/lid niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de (bij)scholing openbaar te maken of te reproduceren. Beeld en/of geluidproductie van (bij)scholingen is zonder overleg met Groei in je Werk! uitdrukkelijk verboden.
 2. Alle teksten, lessen, werkboeken, E-books en overige materialen van de online programma’s, vallen onder het eigendomsrecht van Groei in je Werk!. tijdens deelname aan het programma en ook daarna mag je gebruik maken van de materialen. Het is in geen enkel geval toegestaan om deze te delen met derden. Het is ook niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, aan derden ter beschikken te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 3. Groei in je Werk! bepaalt per programma hoelang de deelnemer toegang krijgt. Wanneer de online academie van URL wisselt, houdt Groei in je Werk! de deelnemer hier uiteraard van op de hoogte op het laatste e-mailadres wat van de deelnemer bekend is.
 4. Bij elke inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht maakt Groei in je Werk! aanspraak op schadevergoeding voor zover deelnemer op de hoogte is van de inbreuk en deze niet ongedaan wordt gemaakt.

Artikel 4: Rechten van Groei in je Werk!

Groei in je Werk! is gerechtigd om:

 • De inhoud van een (bij)scholing tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 • Te bepalen welke docent de (bij)scholing zal verzorgen.
 • De planning van (bij)scholingen ten aanzien van tijd, plaats of duur tussentijds te wijzigen.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Groei in je Werk! komt tot stand wanneer deelnemer het inschrijfformulier volledig digitaal heeft ingevuld. Groei in je Werk! bevestigt de deelname digitaal.
 2. De overeenkomst tussen Groei in je Werk! en opdrachtgever komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ingevuld, ondertekend en digitaal verstuurd heeft. Groei in je Werk! bevestigt de opdracht aan opdrachtgever digitaal en plant de opdracht in, in overleg met opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Groei in je Werk!.

 1. Groei in je Werk! heeft het recht de (bij)scholing te annuleren, zonder bekendmaking van de reden. Dit geldt richting zowel opdrachtgever als deelnemer.
 2. Bij annulering heeft in dit geval de opdrachtgever/deelnemer recht op het volledige betaalde bedrag aan Groei in je Werk!.
 3. De opdrachtgever/deelnemer heeft geen enkele aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 7: Uitsluiting

 1. Groei in je Werk! behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 15 minuten te laat komt, de toegang tot de (bij)scholing te weigeren, de deelnemer heeft geen recht op enige terugbetaling.
 2. Groei in je Werk! behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de(bij)scholing te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Groei in je Werk! een verstorende invloed heeft op de (bij)scholingsactiviteit. De deelnemer heeft dan geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 8: Prijzen

 1. Prijzen zijn vermeld op de website van Groei in je Werk! Op de website staat vermeld wat er inbegrepen is in de prijs. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij digitale overeenkomst als bedoeld in artikel 5 een andere prijs is overeengekomen.
 2. Groei in je Werk! heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een (bij)scholing de, op dat moment, geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de (bij)scholing wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn.
 3. Genoemde prijzen luiden in euro’s.
 4. Groei in je Werk! indexeert de vaste maandelijkse lidmaatschapstarieven. De indexering zal 1x per jaar plaatsvinden. De prijsindex is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De officiële cijfers kunt u vinden op de website van CBS.
 5. Eventuele prijswijzigingen van het lidmaatschap worden door Groei in je Werk! minimaal 2 weken van te voren bekend gemaakt.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

Bij  het aangaan van een lidmaatschap bij Groei in je Werk! gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Als nieuw lid ben je verplicht de eerste 4 kwartalen (= 12 maanden) te betalen.
 2. Na de eerste 12 maanden heb je het recht om het lidmaatschap per kwartaal opzeggen. 
 3. Het lidmaatschap wordt maandelijks per automatische incasso betaald. Bij het aangaan van het lidmaatschap, ga je akkoord met de automatische periodieke betalingen.
 4. Bij onvrede over een factuur, kan er per e-mail bezwaar ingediend worden.
 5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk per kwartaal, na de eerste vier verplichte kwartalen.
 6. Einddatum van je lidmaatschap wordt bepaald op het moment dat het schriftelijk bericht ontvangen is. Tot die tijd ben je verplicht tot betaling.
 7. Vanaf de einddatum wordt de automatische incasso stopgezet.
 8. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit wordt aangegeven door Groei in je Werk!.
 9. De deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
 10. De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta.
 11. Aanbiedingen, acties en prijzen rondom de (bij)scholingen van Groei in je Werk! zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Bij het deelname aan (bij)scholingsbijeenkomsten georganiseerd door Groei in je Werk! gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Wanneer je je aanmeld via de website ben je verplicht tot betaling. Dit kun je doen d.m.v. directe overboeking op de rekening, of via een betaallink die je per mail toegestuurd krijgt. Via de betaallink kan je met iDeal in een veilige omgeving betalen.
 2. Wij zullen na betaling ter bevestiging de factuur versturen.
 3. Gaat een (bij)scholing niet door, door bijvoorbeeld te weinig aanmeldingen? Dan krijg je binnen 2 werkdagen na bekendmaking je geld terug.
 4. Wanneer je niets hoort, betekent het automatisch dat de(bij)scholing doorgaat.
 5. Wil je je afmelden? Bij afmeldingen langer dan 10 dagen voor de (bij)scholingsdatum ben je verplicht €15,- annuleringskosten te betalen, tenzij anders is overeengekomen met Groei in je Werk!
 6. Wil je je binnen 10 dagen voor de (bij)scholingsdatum afmelden? Dan ben je verplicht het volledige bedrag te betalen.
 7. Betaal je niet, niet op tijd, of kom je niet opdagen voor de (bij)scholing? Dan hebben wij het recht om hier extra kosten aan te verbinden van maximaal €40,-.
 8. Wanneer je je inschrijft binnen 1 week voor de (bij)scholing, kan de (bij)scholing niet meer worden geannuleerd. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. In geval dat de deelnemer na aanvang van de (bij)scholing deelname tussentijds beëindigt of niet aan de (bij)scholing deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
 9. Bij onvrede over een factuur, dan kan er mail bezwaar ingediend worden.
 10. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit wordt aangegeven door Groei in je Werk!.
 11. De deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
 12. De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta.
 13. Aanbiedingen, acties en prijzen rondom de (bij)scholingen van Groei in je Werk! zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Bij deelname aan online programma’s van Groei in je Werk! gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Wanneer je je aanmeld via de website ben je verplicht tot betaling. Dit kun je doen d.m.v. directe overboeking op de rekening, of via een betaallink die je per mail toegestuurd krijgt. Via de betaallink kan je met iDeal in een veilige omgeving betalen.
 2. Wij zullen na betaling ter bevestiging de factuur versturen.
 3. Vanaf de einddatum waarop je de toegang tot het online programma wordt ontzegd, wordt de automatische incasso stopgezet.
 4. Bij onvrede over een factuur, dan kan er per e-mail bezwaar ingediend worden.
 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit wordt aangegeven door Groei in je Werk!.
 6. Na betaling (van het eerste termijn of het volledige bedrag) ontvang je direct toegang tot het online programma, wanneer het online programma van start gaat. Je online plek is gereserveerd na betaling. Wanneer je betaling niet is voldaan ontvang je ook geen toegang tot het programma.
 7. De deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
 8. De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta.
 9. Aanbiedingen, acties en prijzen rondom de (bij)scholingen van Groei in je Werk! zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 10: Verplichtingen deelnemer

 1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Groei in je Werk! de juiste en volledige informatie heeft verkregen, die zij aan de deelnemer heeft gevraagd en nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De deelnemer is eraan verbonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de (bij)scholing? dient de deelnemer zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.
 4. Wanneer er een bepaalde periode is gesteld voor het volgen en afronden van een (bij)scholing is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdsplanning.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Groei in je Werk! doet haar best de (bijscholingen) naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Indien de (bij)scholing namens Groei in je Werk! door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Groei in je Werk! slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de (bij)scholing zelf, onverminderd de in dit artikel bepaalde beperking van de aansprakelijkheid van Groei in je Werk!.
 3. Groei in je Werk! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Groei in je Werk! verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Groei in je Werk!.
 4. In geen geval is Groei in je Werk! aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
 5. Groei in je Werk! heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

Artikel 12: Herroepingsrecht online programma’s

 1. De deelnemer kan een overeenkomst die gaat over het kopen van een online programma, binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen ontbinden. De deelnemer is niet verplicht de reden bekend te maken. De genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat het online programma is gekocht door de deelnemer.
 2. Wanneer de deelnemer gebruik wilt maken van zijn of haar herroepingsrecht, moet dit binnen de opgegeven bedenktijd. De deelnemer kan zijn of haar gebruik van het herroepingsrecht schriftelijk melden door te mailen naar info@gijw.nl . Groei in je Werk! zal na ontvangst, telefonisch of per mail contact opnemen met de deelnemer om ontvangst te bevestigen.
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruiken maken van zijn of haar herroepingsrecht.

Artikel 13: Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, door de klant binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Groei in je Werk!.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Groei in je Werk!.

Gegevens en bereikbaarheid Groei in je Werk!

Postadres en bezoekadres:

Markerkant 10- 13c

1316 AA Almere

Telefoonnummer:

036-2002271 (bereikbaar tijdens kantooruren)

E-mailadres: info@gijw.nl
Website:
www.gijw.nl

Overige gegevens:

KvK: 72792698

BTW-nr: NL002305740B11

© 2024 Groei in je werk!
Website door: Yellowseed.nl
crossmenuchevron-up