Groei-in-je-werk-logo
Groei-in-je-werk-logo
Ja, Ik wil lid worden

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Groei in je Werk! hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Als Groei in je Werk! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring informeert Groei in je Werk! hoe zij persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Groei in je Werk! respecteert de privacy van alle klanten en bezoekers van www.gijw.nl en www.gijwonline.nl.


Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Groei in je Werk!. Wees je er dus van bewust dat Groei in je Werk! niet verantwoordelijk is voor het privacyverklaring van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Groei in je Werk!.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Groei in je Werk! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de dienstverlening Groei in je Werk! is het noodzakelijk dat gegevens van gebruikers en/of leden worden vastgelegd in een bestand.

Groei in je Werk! verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
  Geboortedatum
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BIG-registratienummer en/of V&VN nummer
 • Kopie diploma
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Het verschilt per persoon en situatie, welke persoonsgegevens wij verwerken. Deze verwerkingen hebben we omschreven in een verwerkingsoverzicht.

Beleid en omgang met gegevens

Wanneer een zorgverlener lid wordt van Groei in je Werk!, aanmeld voor een scholing of een online programma koopt, wordt haar/hem gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan adres en telefoonnummer, maar ook BSN, geboortedatum, etc. Wij hebben deze gegevens nodig om verschillende redenen, waaronder: facturatie, ledenadministratie en kwaliteitscontrole.

Volgens de huidige privacywetgeving (AVG) zijn wij verplicht om zeer discreet met deze gegevens om te gaan. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens nooit zonder toestemming aan derden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Groei in je Werk! van jouw gegevens, kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Alle leden hebben een profiel op de website. Het profiel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor leden van Groei in je Werk. Op het profiel worden persoonlijke gegevens weergeven. Deze gegevens zijn beveiligd met een inlogcode en wachtwoord, welke per lid verschillend zijn.

Groei in je Werk! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Groei in je Werk! maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Deze standaard beveiligingsmethoden voorkomen dat hackers de website kunnen binnendringen, en de gegevens kunnen stelen.

Verder maakt Groei in je Werk! geen gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Werkattributen zoals de werklaptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en de mobiele telefoon is zowel vergrendeld met een pincode.

Groei in je Werk! werkt de plugins en thema van de website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Groei in je Werk! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groei in je Werk! op via info@gijw.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Groei in je Werk! persoonsgegevens verwerkt

Groei in je Werk! kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Groei in je Werk!  en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Groei in je Werk! verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Toegang verlenen tot de omgeving van een reeds gekocht online programma.
 • Toegang verlenen tot de omgeving van het lidmaatschap.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten aan u te leveren.
 • Groei in je Werk! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Groei in je Werk! verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Groei in je Werk! bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Groei in je Werk! hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
PersoonsgegevensTermijnReden
Groei in je Werk!7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat Groei in je Werk! eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat Groei in je Werk!  eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat Groei in je Werk!  eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat Groei in je Werk!  jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres30 dagen na websitebezoekGroei in je Werk! analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat Groei in je Werk! eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website30 dagen na websitebezoekGroei in je Werk! analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Delen van persoonsgegevens met derden

Groei in je Werk! verkoopt GEEN gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Groei in je Werk! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alle partijen waar Groei in je Werk! gegevens aan verstrekt, voldoen aan de eisen van de AVG, en dit is ofwel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, ofwel in het privacyverklaring van de partij.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, dan raden wij je aan om je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken in de kopie. Dit is ter bescherming van je privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Groei in je Werk! reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op jouw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Groei in je Werk! verwerkt
Groei in je Werk! verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan Groei in je Werk! zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Groei in je Werk! heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Groei in je Werk!  kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Groei in je Werk!  raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Groei in je Werk! zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Groei in je Werk! via info@gijw.nl , dan verwijdert Groei in je Werk!  deze informatie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Groei in je Werk!  wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Groei in je Werk! gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Groei in je Werk! maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Groei in je Werk! Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Groei in je Werk!  van jou geen toestemming te vragen. Groei in je Werk! informeert je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Groei in je Werk! zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Groei in je Werk! heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook
Groei in je Werk! maakt gebruik van Facebook Ads ten behoeve van de marketing. Het Facebookprofiel van Groei in je Werk!, is door Facebook aangemaakt en valt onder de verantwoording van Facebook zelf.

Afmelden nieuwsbrief
Wanneer Groei in je Werk! je persoonsgegevens gebruikt voor de nieuwsbrief, dan kan je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om je af te melden door het aan ons door te geven via info@gijw.nl.

Wijzigingen

Groei in je Werk! houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacyverklaring van Groei in je Werk!

Indienen klacht

Groei in je Werk! wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Groei in je Werk! niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen?

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Groei in je Werk!

Televisieweg 64

1322 AM Almere

036-2002271

info@gijw.nl
www.gijw.nl    

Deze privacy- en cookieverklaring is van augustus 2020.

© 2024 Groei in je werk!
Website door: Yellowseed.nl
crossmenuchevron-up